Hyvinvointiteknologiaa vammaistyöhön

Teknologia on tullut osaksi elämäämme pysyvästi. Erilaisten teknologisten laitteiden ja sovellusten määrä on moninkertaistunut kaikenikäisten ja -kykyisten arjessa. Kehityksen mukana saapuu lähes päivittäin uusia innovaatioita, joiden tarkoituksena on tuottaa hyvinvointia ikään ja toimintakykyyn katsomatta.

Yeti-tabletti mahdollistaa mobiilisovellusten laaja-alaisen käytön.

Termi hyvinvointiteknologia on nykyisin kaikkien huulilla. Hyvinvointiteknologialla tarkoitetaan erilaisia teknisiä ratkaisuja, joilla voidaan tukea ihmisen hyvinvointia ja toimintakykyä. Hyvinvointiteknologia kattaa laajan kirjon erilaisia teknologisia ratkaisuja turvalaitteista viriketeknologiaan ja robotiikasta mobiilisovelluksiin.

Sosiaali- ja terveysalan ammattilaisilla ei kuitenkaan ole vielä tällä hetkellä riittävästi tietoa siitä, kuinka hyvinvointiteknologiaa voitaisiin hyödyntää yhdessä asiakkaan kanssa. Teknologian kehityksessä mukana pysyminen on haasteellista sekä asiakkaille että ammattilaisille. Ydinajatus lie kuitenkin, että ihmisten tarpeet määrittelevät teknologian käyttöä, eikä toisinpäin. Ei siis teknologiaa vain teknologian vuoksi.  Hyvinvointiteknologian perimmäinen tarkoitus on lisätä ihmisten hyvinvointia, turvallisuutta, mahdollistaa sosiaalinen kanssakäyminen ja parantaa elämänlaatua.

Sote-alan ammattilaisten ja alan opiskelijoiden hyvinvointiteknologiataitojen lisäämiseksi on käynnistetty WelTech -hanke, jossa ovat mukana Savonia ammattikorkeakoulu, Savon ammattiopisto, Kuopion kaupungin vanhuspalvelut ja Itä-Suomen Yliopisto. Hankkeen tavoitteena on teknologian tunnetuksi tekeminen sekä sen käytön opastaminen asiakkaille. Hankkeessa pyritään myös testaamaan ja kokeilemaan erilaisia mobiilisovelluksia ja muita ratkaisuja. Kesäopintojaksolla opiskelijat etsivät erilaisia mobiilisovelluksia ja testasivat niitä sekä harjoittelivat ohjaamista.

 Mobiilisovellukset rikastavat elämää

Erilaisten mobiilisovellusten määrä on lisääntynyt viime vuosina vammaistyössä. Niiden avulla vammaiset ihmiset ovat voineet lisätä esimerkiksi keskinäistä vuorovaikutustaan, mikä on parantanut heidän elämänlaatuaan.

Tämänkaltaiset moniin eri tarkoituksiin soveltuvat mobiilisovellukset, eli ”äpsit”, lisääntyvät tulevina vuosina.  Niiden avulla esimerkiksi terveyden, aktiivisuuden, unen ja turvallisuuden seuranta ja sosiaalisten suhteiden ylläpitäminen helpottuvat. Lisäksi ne voivat rikastuttaa elämää silloin, kun henkilön liikkuminen on vaikeutunut ja hänen elinpiirinsä uhkaa kaventua.

Tulevaisuudessa sosiaali- ja terveysalan työntekijät tarvitsevat entistä enemmän tietoa ja koulutusta hyvinvointiteknologian mahdollisista ratkaisuista, jotta he voisivat jakaa tätä tietoa myös asiakkailleen.

Pelaaminen auttaa onnistumaan

Useimmat mobiilisovellukset toimivat pelien kaltaisesti. Pelillistämisessä on kyse erityisesti motivoinnista, oppimisen edistämisestä ja erilaisesta ongelmanratkaisusta. Pelien avulla voidaan lisätä osallisuutta, madaltaa luottamuksellisen asiakassuhteen syntymistä ja parantaa asiakkaan toimijuutta. Parhaimmillaan sovellusten avulla voidaan luoda uudenlaista yhteisöllisyyttä ja edistää sekä työntekijän työn mielekkyyttä että asiakkaan voimaantumista.

Digitalisaation ja mobiilisovellusten käytön myötä alan ammattilaiset joutuvat sopeutumaan työssään uudenlaiseen tilanteeseen. Mobiilisovelluksilla on selkeä lisäarvo vammaistyössä ja ne tulee ottaa osaksi asiakastyötä. Haasteena mobiilisovelluksissa on niiden valtava määrä. Lisäksi asiakas voi käyttää myös omia hyvinvointiteknologisia ratkaisujaan.

Mobiilisovellusten käyttämisen edellytyksenä on, että työntekijällä on mahdollisuus perehtyä niihin ja pohtia, miten niitä voidaan tavoitteellisesti hyödyntää ohjauksessa.

Mobiilisovelluksia voidaan ryhmitellä eri käyttötarkoitusten mukaan. Niiden avulla voidaan helpottaa arjen strukturointia tai asiakkaan oman elämänhistorian ja vahvuuksien esille tuomista. Sovelluksia löytyy myös terveyden edistämisen ratkaisuista, kuten uni-, ravitsemus- ja liikuntasovellukset. Myös erilaisia luontoon, matkailukokemuksiin tai aisteihin liittyviä sovelluksia on saatavana.

 Mobiilisovellukset koulussa ja valmennuksessa

Suvi Orasuo työskentelee Paloahon koululla erityisluokanopettajana ja käyttää mobiilisovelluksia päivittäin työssään. Hänen mukaansa teknologialla ja mobiilisovelluksilla on tärkeä merkitys oppimisessa.

“Uusi teknologia auttaa sekä opettajaa että oppilaita. Opettaja näkee oppilaiden kehittymisen uudesta näkökulmasta ja oppilaat voivat mobiilisovellusten avulla harjoitella innostavassa oppimisympäristössä muun muassa toiminnanohjausta, motoriikkaa, syy-seuraussuhteita ja akateemisia taitoja. Teknologian käytön suurin hyöty on mahdollisuus tukea oppilaan omaa aktiivisuutta, keskittymiskykyä ja oppimismotivaatiota.”

Valmentaja Reetta Kevätniemi on kokeillut Motivisti-sovelluksen käyttöä omassa työssään.

“Motivisti-sovelluksen käytön tavoitteena oli tukea asiakkaan vuorokausirytmiä, jonka ylläpitämisessä asiakkaalla on aikaisemmin ollut vaikeuksia. Motivistilla hänen tavoitteekseen asetettiin, että hän menee nukkumaan klo 22–23. Asiakas sai käyttää Motivistia omatoimisesti ja valmennuskäynneillä tarkistettiin, että kaikki on sujunut hyvin.”

Asiakaan mielestä puhelimessa toimiva sovellus on helppokäyttöinen ja hän pääsi myös tavoitteeseensa helposti. Sovelluksen arvoa lisää se, että sen on kehittänyt voittoa tavoittelematon julkinen organisaatio.

“Asiakaan mielestä Motivisti on hyödyllinen työkalu ja hän arveli voivansa käyttää sitä myös muiden tavoitteidensa saavuttamiseen sekä tukena valmennuskäynneillä. Sovelluksen muistutukset olivat kannustavia ja parhaassa tapauksessa ne voisivat lisätä henkilön omatoimisuutta. Sovelluksen mietelauseet olivat asiakkaasta realistisia ja mielekkäitä.”

 Muutoksen aika on nyt

Hyvinvointiteknologia ja mobiilisovellukset ovat tulleet jäädäkseen. Parhaiden sovellusten löytyminen edellyttää kuitenkin niiden testaamista käytännössä eri asiakasryhmillä. Milloin sovellukset toimivat parhaiten? Silloinko, kun innostus on herännyt vai vasta silloin, kun muutos on pakosta edessä? Tulevaisuudessa tarvitaan entistä enemmän rohkeutta kokeilla erilaisia sovelluksia, sillä sovellusten hyöty kirkastuu ainoastaan kokemusten kautta.

Teksti: Minna Kaija-Kortelainen, Heli Kekäläinen, Anu Kinnunen | Julkaistu: 

Kirjoita kommentti

Kommentti julkaistaan tarkistuksen jälkeen. Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty tähdellä (*).